VAALIRAHOITUS

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan 1.5.2009. Laissa säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lakiin vuonna 2010 tehdyt muutokset (L 684/2010) tulivat voimaan 1.9.2010.Vaalirahoituslaki:

 • Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ( 273/2009 )
 • Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta ( HE 6/2010 vp. )
 • Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 13/2009 vp. )

Puolueiden rahoitusta koskevat puoluelain (10/1969) muutokset (L 683/2010) tulivat voimaan 1.9.2010. Osaa säännöksistä kuitenkin sovelletaan vasta 1.1.2011 lukien.Mitä vaalirahoituksella tarkoitetaan?

Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua:

 1. ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista,
 2. ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja
 3. muusta tuesta.

Kenen täytyy tehdä ilmoitus vaalirahoituksesta?

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on

 1. eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
 2. europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
 3. presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue taikka ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies ja
 4. kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu.

Mille viranomaiselle ilmoitus tehdään?

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.puoluerahoitusvalvonta.fi .

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.Ennakkoilmoitus

Ehdokas tai presidentinvaalissa puolue ja valitsijayhdistys voi toimittaa valtiontalouden tarkastusvirastolle aikaisintaan 31. päivänä ennen vaalipäivää vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.puoluerahoitusvalvonta.fi .Missä vaalirahoitusilmoitukset ja ennakkoilmoitukset ovat nähtävillä?

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon tallennetaan vaalirahoitusilmoituksiin ja ennakkoilmoituksiin sisältyvät tiedot. Rekisteri on nähtävissä sivuilla www.puoluerahoitusvalvonta.fi .Mainoksen maksajan nimi

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön sekä myös puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksajan nimi.

Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on (ehdokkaan vaalimainos) kunnallisvaaleissa pienempi kuin 800 euroa tai muissa vaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa taikka (puolueen vaalimainos) pienempi kuin 1 500 euroa.Vaalirahoitusilmoitukset vuosien 2000 – 2008 vaaleissa

Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka voimassa olleen ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000) nojalla vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle.

 • Vuoden 2003 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset
 • Vuoden 2004 europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset
 • Vuoden 2006 presidentinvaalin vaalirahoitusilmoitukset
 • Vuoden 2007 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset .
  Tilasto vaalirahoitusilmoituksista:
  kansanedustajat (xls, 0.04 Mt)
  varaedustajat (xls, 0.06 Mt)

Vuosien 2000, 2004 ja 2008 kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin asianomaisten kuntien keskusvaalilautakunnille. Kainuun maakuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin vuosina 2004 ja 2008 Kajaanin keskusvaalilautakunnalle.Vaali- ja puoluerahoituslainsäädännön uudistaminen

 • Tiedote: Puoluerahoituksen avoimuuteen esitetään parannuksia .
 • Tiedote: Vaali- ja puoluerahoitusuudistuksen päälinjoista sovittu 12.11.2009 .
 • Tiedote: Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta luovutti loppumietintönsä oikeusministeriölle 6.11.2009 .
 • Tiedote: Toimikunnalta linjaukset puoluerahoituksen avoimuuden lisäämiseksi .
 • Tiedote: Ehdokkaan vaalirahoituksen uudistukset voimaan toukokuun alussa – Europarlamenttivaaleissa tukirajat kuitenkin vielä ennallaan .
 • Tiedote: Hallitus antoi 27.2.2009 esityksen vaalirahoituksen avoimuuden lisäämiseksi .
 • Tiedote: Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta luovutti välimietintönsä oikeusministeriölle 27.1.2009 .

Euroopan neuvostoon liittyviä asiakirjoja

 • Tiedote: GRECO tyytyväinen ehdokkaan vaalirahoitusta koskeviin uudistuksiin – Myös vireillä oleva puoluerahoituksen uudistus herättää luottamusta .
 • Tiedote: GRECO:n antamien suositusten täytäntöönpanotilanne, Suomen puolerahoituksen läpinäkyvyyttää koskeva arviointiraportti 24.6.2009 .
 • Euroopan neuvoston (EN) alainen toimielin GRECO (Group of States Against Corruption) antoi 7.12.2007 Suomelle suosituksia koskien puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä. Tiedote. Raportti
  suomeksi (pdf, 0.12 Mt)
  ruotsiksi (pdf, 0.21 Mt)
  englanniksi (pdf, 0.26 Mt)
  ranskaksi (pdf, 0.28 Mt) seminaaripuhe 22.1.2008.
 • Euroopan neuvoston vaalirahoitussuositus 8.4.2003. (pdf, 0.05 Mt)

Muita vaalirahoitukseen liittyviä asiakirjoja ja linkkejä

 • Vaaliavustusten ja vaalimenojen käsittely verotuksessa: katso verohallituksen ohje nro 17/38/2011 , 14.1.2011.
 • Rahankeräysluvat: Uusi rahankeräyslaki (255/2006) voimaan 1.7.2006. Katso Poliisin sivut .
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä n:o 2004/2003 (pdf, 0.09 Mt)
  Asetuksen muutos: Asetus n:o 1524/2007 (pdf, 0.06 Mt)
  EY:n varainhoitoasetuksen muutos: Asetus n:o 1525/2007 (pdf, 0.05 Mt)

Vanhoja lomakkeita ja ohjeita

 • Vaalirahoitusilmoituslomake vuosina 2000-2007 (pdf, 0.17 Mt)
 • Vaalirahoitusilmoituslomake vuoden 2008 kunnallisvaaleissa (pdf, 0.03 Mt)
 • Ohjeita vaalirahoitusilmoitusten tekemisestä vuoden 2008 kunnallisvaaleissa (pdf, 0.04 Mt)

Vaalien rahoitus Suomessa

Jos olet kiinnostunut siitä, miten jokaisen Suomen ehdokkaan rahoitus toimii, sinun kannattaa lukea tämä artikkeli. 

Suomen eduskuntavaalit ovat ainutlaatuisen ja avoimen järjestelmänsä vuoksi yksi mielenkiintoisimmista vaaleista ympäri maailmaa. Mutta emme aio puhua vaalien toiminnasta. Aiomme puhua siitä, miten ehdokas voi saada rahoituksensa. 

Tässä on joitain tosiseikkoja, jotka olemme keränneet vaalien rahoitusprosessista. 

Mitä vaalien rahoitus tarkoittaa?

Vaalarahoitus kattaa jokaisen ehdokkaan keräämät varat ja kulut, joita he käyttivät tai tekivät kuuden kuukauden tai kahden viikon ajan ennen vaaleja. 

Vaalarahoitus voi koostua: 

 • henkilökohtaisista säästöistä tai lainasta 
 • lahjoitukset poliittiselle puolueelle
 • Muut kampanjaosuudet

Kenen on tehtävä raportti?

Tässä on luettelo ihmisistä, joiden on toimitettava vaalien rahoitusraportti:

 • Valitut virkamiehet ja parlamentin jäsenet sekä nimitetyt varajäsenet
 • Euroopan parlamentin jäsenet ja nimitetyt varajäsenet
 • Poliittiset puolueet, joilla on ehdokas presidentinvaaleissa
 • Valitut neuvoston jäsenet kunnallisvaaleissa

Mihin heidän pitäisi lähettää se? 

Heidän tulee lähettää lomake Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Tämä on tehtävä kahden kuukauden kuluessa tulosten ilmoittamisesta.

Jos olet kiinnostunut oppimaan lisää prosessista, sinun tulee käydä heidän virallisella verkkosivustollaan. 

Voivatko he jättää etukäteen?

Kyllä, jokainen henkilö, joka tarvitsee toimittaa vaaliraporttinsa, voi jättää etukäteen vaivaa. He hyväksyvät ehdotukset 31 päivää ennen vaalipäivää.  

Onko se yleisön saatavilla? 

Kyllä, voit lukea vaalirahoitusraportit verkossa. Valtiontalouden tarkastusvirasto säilyttää kaikki tiedot ja kaikki raporttilomakkeet kaikista vaaleista. Pääset niihin käymällä heidän verkkosivuillaan. 

Kuinka paljon he voivat käyttää?

Yksi ehdokas kuluttaa yleensä keskimäärin 38 000 euroa. Suuremmilla puolueilla on suuremmat panokset. He käyttävät yleensä 100 000 euroa kampanjaa kohden. Toisin kuin Yhdysvaltain vaalirahoitus, jossa he käyttävät 658 miljoonaa euroa tai 780 miljoonaa dollaria. 

Mutta mainostamisessa ja tukemisessa ei ole olemassa menorajaa. Heidän on vain toimitettava vaalirahoitusraportti avoimuuden vuoksi. 

Tiesitkö, että

valtion tiedotusvälineet eivät käsittele vain vaaleja, ne raportoivat myös vaalien rahoitusraporttien toimittamisesta. Se edistää niiden järjestelmän avoimuutta ja puolueettomuutta. 

Kiitos, kun luet artikkelimme vaalien rahoituksesta Suomessa. Toivomme, että pidät tätä artikkelia informatiivisena ja mielenkiintoisena. Jos haluat oppia lisää vaaliprosessista ja laista, voit käydä aiheeseen liittyvillä sivuilla.

Jos sinulla on kysyttävää, huolenaiheita tai ehdotuksia, ammu meille viesti käyttämällä Ota yhteyttä -sivullamme olevia tietoja. 

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
COPYRIGHT © VAALITIETO.FI/WMI SOLUTIONS OY 2020 | ALL RIGHTS RESERVED.