VAALIRAHOITUS

Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) tuli voimaan 1.5.2009. Laissa säädetään ehdokkaan vaalirahoituksesta ja sen ilmoittamisesta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lakiin vuonna 2010 tehdyt muutokset (L 684/2010) tulivat voimaan 1.9.2010.

  • Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ( 273/2009 )
  • Hallituksen esitys laeiksi puoluelain, ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja rahankeräyslain muuttamisesta ( HE 6/2010 vp. )
  • Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ( HE 13/2009 vp. )

Puolueiden rahoitusta koskevat puoluelain (10/1969) muutokset (L 683/2010) tulivat voimaan 1.9.2010. Osaa säännöksistä kuitenkin sovelletaan vasta 1.1.2011 lukien.

Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua:

  1. ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista,
  2. ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja
  3. muusta tuesta.

Velvollinen tekemään ilmoituksen vaalirahoituksesta on

  1. eduskuntavaaleissa kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
  2. europarlamenttivaaleissa Euroopan parlamentin jäseneksi valittu ja varajäseneksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty,
  3. presidentinvaalissa ehdokkaan asettanut puolue taikka ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies ja
  4. kunnallisvaaleissa valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valittu.

Vaalirahoitusilmoitus on tehtävä valtiontalouden tarkastusvirastolle kahden kuukauden kuluessa vaalien tuloksen vahvistamisesta. Ilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.puoluerahoitusvalvonta.fi .

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

Ehdokas tai presidentinvaalissa puolue ja valitsijayhdistys voi toimittaa valtiontalouden tarkastusvirastolle aikaisintaan 31. päivänä ennen vaalipäivää vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Ennakkoilmoitus voidaan tehdä tarkastusviraston vahvistamalla lomakkeella. Lisää tietoa: www.puoluerahoitusvalvonta.fi .

Valtiontalouden tarkastusvirasto ylläpitää vaalirahoituksen ilmoitusrekisteriä, johon tallennetaan vaalirahoitusilmoituksiin ja ennakkoilmoituksiin sisältyvät tiedot. Rekisteri on nähtävissä sivuilla www.puoluerahoitusvalvonta.fi .

Ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän ja muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön sekä myös puolueen ja puolueyhdistyksen on huolehdittava, että vaalikampanjaan kuuluvasta tai sitä tukemaan tarkoitetusta maksullisesta mainoksesta käy ilmi mainoksen maksajan nimi.

Yksityishenkilön nimeä ei saa kuitenkaan julkistaa ilman hänen nimenomaista suostumustaan, jos hänen maksamansa mainoksen arvo on (ehdokkaan vaalimainos) kunnallisvaaleissa pienempi kuin 800 euroa tai muissa vaaleissa pienempi kuin 1 500 euroa taikka (puolueen vaalimainos) pienempi kuin 1 500 euroa.

Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka voimassa olleen ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain (414/2000) nojalla vaalirahoitusilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeusministeriölle.

Vuosien 2000, 2004 ja 2008 kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin asianomaisten kuntien keskusvaalilautakunnille. Kainuun maakuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset tehtiin vuosina 2004 ja 2008 Kajaanin keskusvaalilautakunnalle.

Lähde : www.vaalit.fi

VIIKON VISA
Viikon visa
TESTAA OLETKO VAALIGURU
Testaa oletko vaaliguru
VAALITIETO SOSIAALISESSA MEDIASSA